Abadias, Iglesias, Monasterios, Prioratos en Larrau